MAXIMUS

 • Ymarferydd Meddygol Cofrestredig - Asesydd Swyddogaethol

  Location UK-Cardiff
  Posted Date 2 months ago(20/9/2018 1:16 PM)
  Requisition ID
  2017-26446
  # of Openings
  1
  Post End Date
  31/12/2018
  Job Function
  Doctor
  Job Type
  Full-Time
  Contract Type
  Permanent
 • Introduction

  Mae'r Ganolfan Asesu Iechyd ac Anabledd (CHDA) yn cynnal asesiadau iechyd ac anabledd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Gan weithio o rwydwaith o 11 o Ganolfannau Gwasanaethau Asesu a 150 o Ganolfannau Asesu, cynhelir asesiadau ym mhrif feysydd Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Byw i'r Anabl, Cyn-filwyr y DU a Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol. Mae ein grŵp o ymarferwyr yn cynnwys nyrsys cyflogedig, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol a meddygon.

  Job Summary

  Cynnal asesiadau meddygol ac archwiliadau meddygol, gan gynnwys anaf i'r ymennydd, a chynhyrchu adroddiadau cryno i'r Adran Gwaith a Phensiynau fel rhan o dîm integredig llwyddiannus.

  Essential Job Duties

  • Ymgymryd â chyfuniad o waith ffeiliau ac asesiadau wyneb yn wyneb mewn perthynas ag amrywiaeth o fudd-daliadau a rhoi adroddiad i'r Adran Gwaith a Phensiynau. Mae gwaith ffeil yn golygu adolygu tystiolaeth feddygol mewn fformat ysgrifenedig neu electronig i bennu addasrwydd asesiad wyneb yn wyneb. Mae asesiadau o'r fath yn cynnwys pob agwedd, gan gynnwys anafiadau i'r ymennydd, a chanolbwyntio ar sut mae anabledd yn effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd wrth berfformio gweithgareddau sy'n gysylltiedig â gwaith.
  • Defnyddio rhaglenni meddalwedd TG i gefnogi penderfyniadau clinigol wrth ymgymryd â gwaith ffeil ac archwiliadau meddygol.
  • Darparu adroddiadau cynhwysfawr i alluogi swyddogion penderfyniadau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau i wneud penderfyniadau gwybodus am hawliadau budd-dal.
  • Sicrhau bod safonau ymarfer proffesiynol ac "arfer gorau" yn cael eu cynnal ym mhob maes gwaith.
  • Darparu cynhyrchiant a safonau ansawdd y cytunir arnynt rhwng y Ganolfan a'r Adran Gwaith a Phensiynau ac i ymateb yn bositif i adborth.
  • Ymgymryd ag asesiadau cofnodedig lle bo angen.
  • Gweithio heb oruchwyliaeth ac ar liwt eich hun; deall cyfyngiadau eich hun a gofyn am gymorth pan fo angen neu os oes angen.
  • Dadansoddi a dehongli gwybodaeth glinigol a thystiolaeth feddygol a darparu adroddiad proffesiynol a chryno.
  • Gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaeth ac adeiladu perthynas waith gadarnhaol gyda chydweithwyr meddygol a staff cymorth gweinyddol.
  • Cymhwyso sgiliau proffesiynol a rheoli cymhwysedd ac atebolrwydd proffesiynol eich hun, yn unol â Chod Ymddygiad Proffesiynol (GMC).
  • Gwneud dyletswyddau eraill fel y'u penodir o bryd i'w gilydd fel bo'r angen.

  Education and Experience Requirements

  • Ymarferydd meddygol sydd, ers cofrestriad llawn, wedi cyfuno eu sgiliau clinigol gydag o leiaf 2 flynedd o brofiad ôl-gofrestru cyffredinol, gan weithio'n bennaf mewn rolau sy'n wynebu cleifion sy'n delio ag ystod eang o gyflyrau clinigol.
  • Cofrestriad diamod llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) gyda thrwydded ddilys i ymarfer.
  • Dangos cynnal a chadw datblygiad proffesiynol i sicrhau ail-drwyddedu'n llwyddiannus yn unol â chod ymddygiad proffesiynol GMC.
  • Byddai cefndir, sy’n cynnwys meddygaeth adsefydlu, asesu/dadansoddi anabledd neu seiciatreg, ymarfer cyffredinol neu iechyd galwedigaethol yn ddymunol.
  • Wedi cwblhau ECDL neu gyfatebol yn ddymunol
  • Hyfedredd TG gyda phrofiad o ddefnyddio ystod o feddalwedd
  • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig wedi'u datblygu'n dda a'r gallu i negodi'n llwyddiannus ac ymateb i amgylchedd gwaith sy’n newid yn gyflym
  • Profiad o reoli newid a gallu i ddylanwadu a thrafod yn llwyddiannus.
  • Y gallu i siarad Cymraeg.

  CHDA Statement

  Mae CHDA yn ymrwymedig i ddatblygu, cynnal a chefnogi diwylliant o gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cyflogaeth lle mae ein gweithwyr yn ogystal ag ymgeiswyr ar gyfer cyflogaeth yn cael eu trin yn deg. Deallwn fod gweithlu amrywiol yn ychwanegu at ein mantais gystadleuol; ac o'r herwydd, ein nod yw sicrhau nad yw ymgeiswyr am swydd yn cael triniaeth lai ffafriol ar sail rhyw, hil, statws priodasol, anabledd, oedran, statws contract rhan amser neu gyfnod penodol, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, neu sydd dan anfantais gan amodau neu ofynion na ellir eu cyfiawnhau. Bydd hysbysebion ar gyfer swyddi yn cynnwys gwybodaeth ddigon clir a chywir i alluogi darpar ymgeiswyr i asesu eu haddasrwydd eu hunain ar gyfer y swydd.

  Apply/Socialize

  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share on your newsfeed